Syfte och mål

Kursen riktar sig mot personal i grundskola och grundsärskola som önskar arbeta gemensamt med att använda visuellt stöd som verktyg för att utforma en mer tillgänglig lärmiljö. I kursen varvas teori och praktik och ger en god grund att utgå från när man ska arbeta vidare med visuellt stöd med olika syften i och utanför klassrummet.

 Utgångspunkten är att alla klasser och alla lärare är olika. Därför är målet inte att alla som går kursen ska stöpas i samma form, utan att uppmuntra eget kreativt tänkande och skapande med utgångspunkt från den egna situationen och det egna klassrummet som bas. Detta uppnås genom att deltagarna kontinuerligt under kursens gång får tillverka och prova eget material och på så sätt kunna utvärdera vad som passar och inte passar i den egna situationen.

Kursens syfte/mål

 • Att deltagarna har fått en teoretisk bakgrund kring varför visuellt stöd och struktur är bra för alla elever
 • Att deltagarna har fått se exempel på hur visuellt stöd kan användas i olika syften
 • Att deltagarna har fått prova att tillverka och använda visuellt stöd i den egna verksamheten
 • Att deltagarna självständigt kan planera vilken typ av visuellt stöd som kan behövas i olika uppgifter/situationer

Praktisk information

Kursen består av 7 delar á 2 timmar och genomförs helt eller delvis på distans. Det finns möjlighet till handledning av logoped under kursens gång, på distans via mail eller videosamtal, eller i mån av tid, fysiskt på plats.

Rekommenderat intervall mellan träffarna är 2 veckor för att hinna prova material man tillverkat under träffen. Kursen genomförs företrädelsevis i grupp för att möjliggöra kollegialt lärande. Det går också bra att genomföra kursen med deltagarna utspridda på olika platser, men då rekommenderas någon form av kontakt mellan deltagarna för att möjliggöra kollegialt lärande. 

 Innehållet är utformat och upplagt efter KASAM-begreppet (känsla av sammanhang). Delarna 3-6 hanterar varsin del i begreppet (begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet).

 Träffarnas upplägg ser ut som följer:

Del 1: Introduktion. Språklig sårbarhet, exekutiva förmågor och andra kognitiva funktioner som utmanas i skolan.

Del 2: KASAM-begreppet. Vad är visuellt stöd och varför är det bra? Utbildning i InPrint eller Widgit Online.

Del 3: Begriplighet (t ex scheman, tidshjälpmedel, uppmärkning av lokaler)

Del 4: Hanterbarhet, fokus inlärning (t ex ordlistor, mindmaps, sammanfattningar, flödesscheman)

Del 5: Hanterbarhet, fokus redovisning (t ex stödstrukturer, ”börjor”, flervalsfrågor)

Del 6: Meningsfullhet (t ex tydliggöra förväntningar, valmöjligheter, individuella mål) samt visuellt stöd i sociala situationer

Del 7: Sammanfattning. Planera framåt. Utvärdering.

 Inför träffarna behöver deltagarna ha med sig aktuellt material att arbeta med. Mellan träffarna förväntas deltagarna använda materialet de tillverkat under träffen.

Fokus i kursen ligger på bildstöd men även andra typer av visuellt stöd diskuteras. Programmen som lärs ut är InPrint 3 och Widgit Online. I de egna uppgifterna uppmuntras att deltagarna arbetar i InPrint eller Widgit Online för att bli bekväma med programmet, men det går också bra att tillverka material i andra program om önskemål finns.

 Ta kontakt med kursledare Sanna Björk om du har frågor eller önskar diskutera hur kursen kan användas på din skola!

[email protected]

Innehåll

 1. 1
  • Välkommen till kursen!

  • Skriv ut och ta med till första tillfället

  • Del 1a Introduktion

  • Del 1b: Språklig sårbarhet, exekutiva förmågor och andra förmågor som utmanas i skolan

 2. 2
  • Skriv ut och ta med till andra tillfället

  • Tillfälle 2 - KASAM och visuellt stöd

  • Kurs i InPrint 3

  • Kurs i Widgit Online

 3. 3
  • Skriv ut och ta med till tredje tillfället

  • Tillfälle 3 - Begriplighet

  • Exempelmaterial

 4. 4
  • Skriv ut och ta med till fjärde tillfället

  • Tillfälle 4 - Hanterbarhet inlärning

  • Exempelmaterial

 5. 5
  • Skriv ut och ta med till femte tillfället

  • Tillfälle 5 - Hanterbarhet redovisning

  • Exempelmaterial

 6. 6
  • Skriv ut och ta med till sjätte tillfället

  • Tillfälle 6 - Meningsfullhet

  • Exempelmaterial

 7. 7
  • Skriv ut och ta med till sjunde tillfället (eller använd digitalt)

  • Tillfälle 7 - Sammanfattning, framåtblick, utvärdering

  • Utvärdering

  • Läs vidare